AKTIVITA 1.1


1.1. Výskum a optimalizácia rastových a produkčných schopností produkčného kmeňa genetickými technikami Výskum sekundárnych metabolitov ako enzýmových inhibítorov v metabolizme lipidov Nájdenie produkčného kmeňa s optimalizovanými vlastnosťami pre produkciu požadovaného metabolitu.  Štartovacím bodom pre experimentálnu činnosť je nasledujúca východisková situácia: Sekundárne metabolity majú široké spektrum účinkov. Z hľadiska cieľov projektu sú veľmi dôležité účinky na fyziologicky relevantné enzýmy, napr. pankreatické lipázy, alebo proteázy.  Biochemické dráhy, cez ktoré sa sekundárne metabolity syntetizujú, sú zdrojom informácií na perspektívne biotechnologické využitie a cielené zmeny v daných metabolitoch.. Najlepším zdrojom sekundárnych metabolitov sú aktinomycéty, ale aj vláknité huby, mnohé z produkčných kmeňov sú dostupné v domácich i zahraničných zbierkach mikroorganizmov. Treba však prihliadať na skutočnosť, že dostupné mikroorganizmy nemusia byť ideálnymi zdrojmi žiadaných metabolitov, resp. množstvo a koncentrácia žiadanej biologicky aktívnej substancie nie je vyhovujúca pre priemyselnú aplikáciu, a preto má význam uskutočniť aj vlastné izolácie mikroorganizmov. Aktivita bude rozdelená do viacerých etáp - fáz:. Prvá fáza predpokladá vypracovanie skríningovej metódy na detekciu aktivity požadovaného enzýmu, cielene zasahujúceho metabolizmus tukov, v mikrobiologických médiách , ktorý by bola citlivý na prítomnosť inhibítorov. Táto by využívala polosyntetické substráty a fluorescenčnú detekciu.                                                                             Druhá fáza bude pozostávať zo skríningu dostupných zdrojových kmeňov a nami získaných izolátov pomocou skríningovej techniky umožňujúcej včasnú diagnostiku absencie aktivity enzýmu (sekrétovanej alebo externej). Izoláty takto získané budú kandidátne a budú rozdelené na tie, ktoré produkujú inhibitor žiadaného, a prípadne aj tie, ktoré neprodukujú charakterizovaný enzým.     Tretia fáza bude bioinformatická a bude sa týkať analýzy vlastností génov nutných na syntézu cieľového produktu alebo podobných zlúčenín a ich okolia v známych genomoch rodu Streptomyces, prípadne iných mikroorganizmov. Štvrtá fáza bude venovaná príprave mutantných kmeňov s využitím rôznych typov mutagénov (chemické, radiačné) a vypracovaniu postupu selekcie mutantov so želaným fenotypom. Bude analyzovaná expresia génov potrebných pre syntézu cieľového metabolitu a bude vypracovaná stratégia zameraná na zvýšenie expresie týchto génov.   Optimalizačné činnosti vedúce ku stabilite použitých kmeňov z hľadiska ich genetických a produkčných vlastností.

Výskum biotechnológií

v spolupráci 

s akademickou

sférou.

 

Spoločný projekt Biotika a.s. a STU  (ITMS 26220220093) riešený na Detašovanom pracovisku FCHPT STU Hlohovec zameraný  na výskum sekundárnych metabolitov ako enzýmových inhibítorov v metabolizme lipidov a na výskum nového postupu na prípravu vybraného enzýmového inhibítora.

Projekt je súčasťou OP Výskum a vývoj, výzvy OPVaV - 2009/2.2/03-SORO.

doba riešenia 07/2010 - 06/2014 

Operacny program vyskum a vyvoj euflag