AKTIVITA 1.2


1.2. Syntéza medziproduktov Výskum sekundárnych metabolitov ako enzýmových inhibítorov v metabolizme lipidov Syntéza cielených medziproduktov a intermediátov ich prípravy. Štartovacím bodom pre experimentálnu činnosť je nasledujúca východisková situácia: Primárnym výstupom fermentačných procesov je zložitá zmes metabolitov, ktorá býva navyše komplikovaná prítomnosťou mnohých málo stabilných prímesí, ktoré sa môžu meniť v závislosti od zvoleného postupu spracovania. Funkciou – účelom, kvôli ktorému bude aktivita 1.2. syntéza medziproduktov realizovaná je absolútna nevyhnutnosť identifikácie žiadaného produktu v zmesi, poznanie jeho fyzikálno-chemických vlastností a najmä identifikácia ďalších možných intermediátov, stereoizomérov produktu a definovaných vedľajších látok. Pripravia sa interné štandardy pre potreby medzioperačnej kontroly a analytického hodnotenia izolátu. Syntéza je nevyhnutným predpokladom úspešného zvládnutia ďalších naväzujúcich aktivít 1.1., 1.3. a tiež 1.4. Pre úspešné zvládnutie cieľov predkladaného projektu, ktorý pracuje s opticky čistými látkami s viacerými stereogénnymi centrami je ďalšou dôležitou funkciou syntéza predpokladaných stereoizomérov želaného metabolitu, najmä tých, ktoré môžu vznikať počas spracovania základnej suroviny v procese izolácie.Požiadavky na syntézu sa rodia v priebehu riešenia projektu. Dĺžka trvania každej realizovanej syntézy však je priamo úmerná komplikovanosti štruktúry syntetizovaného derivátu, počtu stereogénnych centier a ovplyvňovaná nízkou stabilitou pripravovaného metabolitu. Počet možných stereoizomérov (m) rastie exponencionálne s počtom stereogénnych centier (n) v molekule (m=2n). Riešenie úloh aktivity predstavuje de facto totálne syntézy prírodných látok a ich analógov, s ktorými má organizácia partnera bohaté skúsenosti. Doteraz jediná známa totálna syntéza študovaného metabolitu – lipstatínu predstavuje súbor viac ako dvadsiatich reakčných krokov vyžadujúcich prísnu kontrolu teploty až do -80 °C, inertné prostredie, ekonomicky náročné chemikálie a špecifické prístrojové vybavenie na izoláciu a čistenie intermediátov a finálneho produktu. (Pommier, A.; Pons, J.-M.; Kocienski, P. J.; J. Org. Chem.; (1995), 60; 7334 – 7339.)    

Výskum biotechnológií

v spolupráci 

s akademickou

sférou.

 

Spoločný projekt Biotika a.s. a STU  (ITMS 26220220093) riešený na Detašovanom pracovisku FCHPT STU Hlohovec zameraný  na výskum sekundárnych metabolitov ako enzýmových inhibítorov v metabolizme lipidov a na výskum nového postupu na prípravu vybraného enzýmového inhibítora.

Projekt je súčasťou OP Výskum a vývoj, výzvy OPVaV - 2009/2.2/03-SORO.

doba riešenia 07/2010 - 06/2014 

Operacny program vyskum a vyvoj euflag