AKTIVITA 1.3


1.3. Optimalizácia odstraňovania balastných látok Výskum sekundárnych metabolitov ako enzýmových inhibítorov v metabolizme lipidov Cieľ aktivity bude rozvoj vedecko – výskumnej spolupráce s firmou Biotika, a.s., Slovenská Ľupča. Zlepšenie know- how a vylepšenie profesioníálnych zručností pracovníkov výskumu a vývoja v organizácii žiadateľa ako aj pracovníkov a doktorandov partnera. Štartovacím bodom pre experimentálnu činnosť je nasledujúca východisková situácia: Biotechnologické liečivá ako substancie pri príprave ktorých bola použitá rDNA technológia s použitím živých organizmov rôznej úrovne predstavujú rýchlo sa rozvíjajúcu kategóriu liečiv. Ich veľkoobjemová výroba je však spojená s vyššími výrobnými nákladmi a to tak surovinovými ako aj personálnymi. Relatívne nízky obsah a komplexný charakter  izolátu ako zmesi mnohých, štruktúrne rôznorodých látok činia odstraňovanie balastných látok jedným z kľúčových stupňov vývoja.  Funkcia optimalizácie odstraňovania balastných látok je súhrnom mnohých činností vedúcich k izolácii požadovanej zložky izolátu – intermediátu pre prípravu finálnej aktívnej farmaceutickej substancie. Keďže zloženie izolátu sa v priebehu procesu mení – závisí od progresu v aktivite 1.1. Vstupy: Riešenie aktivity vyžaduje spoznanie a identifikácia najvýznamnejších balastných látok – využijú sa dostupné zariadenia existujúce u partnera 1 s využitím novonadobudnutej infraštruktúry pre separáciu a izoláciu komplikovaných zlúčenín z mnohozložkových zmesí – „Flash“ chromatografických zariadení. V konkrétnom prípade pri látkach lipofilného charakteru budú aplikované separačné techniky založené na extrakcii. Testované budú nové, moderné, ekologické biodegradovateľné rozpúšťadlá na báze cyklických acetálov či éterov. Na finálne dočisťovanie budú aplikované metódy chromatografické v spojitosti s protiprúdovou extrakciou a  v prípade vhodných štruktúrnych parametrov intermediátov tiež kryštalizácia. Výstupom bude chemická substancia s definovaným zložením prímesí a nečistôt vhodná ako vstupná surovina pre semisyntetické modifikácie, ktoré sú obsahom aktivity 1.4. a ktoré povedú k požadovanej aktívnej farmaceutickej ingrediencii (API).    Predpokladá sa previazanosť aktivity na aktivity 1.4. a 2.2.   

Výskum biotechnológií

v spolupráci 

s akademickou

sférou.

 

Spoločný projekt Biotika a.s. a STU  (ITMS 26220220093) riešený na Detašovanom pracovisku FCHPT STU Hlohovec zameraný  na výskum sekundárnych metabolitov ako enzýmových inhibítorov v metabolizme lipidov a na výskum nového postupu na prípravu vybraného enzýmového inhibítora.

Projekt je súčasťou OP Výskum a vývoj, výzvy OPVaV - 2009/2.2/03-SORO.

doba riešenia 07/2010 - 06/2014 

Operacny program vyskum a vyvoj euflag