AKTIVITA 1.4


1.4. Výskum technológie prípravy čistej substancie Výskum sekundárnych metabolitov ako enzýmových inhibítorov v metabolizme lipidov Príprava podkladov pre realizáciu štvrťprevádzkových experimentov Štartovacím bodom pre experimentálnu činnosť je nasledujúca východisková situácia: Izolovaný biologicky účinný metabolit z biotechnologických procesov býva často málo stabilný pre jeho ekonomické použitie v humánnej alebo veterinárnej medicíne. Ďaľším argumentom pre jeho semisyntetickú transformáciu je možnosť účinného zvýšenia požadovaných farmakokinetických a farmakodynamickýchh parametrov, jeho účinnosti a dostupnosti v organizme. V zhľadom na komplikovanú štruktúru metabolitov je výber vhodnej chemickej transformácie kritický.  Aj v prípade generického liečiva je potrebné na dosiahnutie požadovaných parametrov finálnej aktívnej farmaceutickej substancie podrobne analyzovať syntetické stupne a kriticky zhodnotit všetky vstupy. Funkcia: V prípade projektu bude potrebné optimalizovať množstvo nečistôt vo vstupnej surovine z hľadiska ich pôsobenia ako katalytických jedov pri sledovanej katalytickej debenzylácii. Kritickým bude aj výber katalyzátora, jeho robustnosť a „turn-over“ parameter. ďalšim sledovaným parametrom bude „stereokonzervatívnosť“ procesu. Vzhľadom na viacero stereogénnych centier v molekule produktu je nežiadúce viesť reakčné podmienky tak, aby dochádzalo k epimerácii čo i len na jednom stereogénnom centre. Vyskumní pracovníci zahrnutí do personálnej matice tejto aktivity majú dostatočné skúsenosti s prácou s opticky čistými zlúčeninami – analógmi prírodných látok. Na záver sa predpokladá finálne čistenie formou kryštalizácie. V tejto oblasti má Detašované pracovisko rovnako bohaté skúsenosti. Metóda: Na optimalizáciu katalytickej debenzylácie ako aj finálnej kryštalizácie budú využité známe optimalizačné postupy chemickotechnologických procesov s určením kritických parametrov a minimalizáciou množstiev rozpúšťadiel a energií. Realizované budú výskum a optimalizácia chemickej transformácie študovaného metabilitu na aktivnu farmaceutickú ingredienciu (API), výber a optimalizácia dvoch čistiacich operácií s finálnou kryštalizáciou.       

Výskum biotechnológií

v spolupráci 

s akademickou

sférou.

 

Spoločný projekt Biotika a.s. a STU  (ITMS 26220220093) riešený na Detašovanom pracovisku FCHPT STU Hlohovec zameraný  na výskum sekundárnych metabolitov ako enzýmových inhibítorov v metabolizme lipidov a na výskum nového postupu na prípravu vybraného enzýmového inhibítora.

Projekt je súčasťou OP Výskum a vývoj, výzvy OPVaV - 2009/2.2/03-SORO.

doba riešenia 07/2010 - 06/2014 

Operacny program vyskum a vyvoj euflag